TekTik is verhuisd naar: Ingberthoeveweg 3B, 2630 Aartselaar.

Voorlopig zijn wij telefonisch niet beschikbaar, voor dringende zaken kan u mailen naar info@tektik.eu

Algemene voorwaarden verhuur

1. Woord vooraf

Deze algemene voorwaarden verhuur regelen de betrekkingen tussen de huurder en de verhuurder, met name TekTik BV, met zetel te 2630 Aartselaar, Helststraat 49/4, ondernemingsnummer 0879127331.
Zodoende wordt er vanuit gegaan dat de huurder bij ondertekening van het contract deze voorwaarden heeft gelezen en ze aanvaardt.

2. Reservering

De goederen kunnen voor 1 of meerdere weken gehuurd worden. De normale procedure is dat er op voorhand wordt gereserveerd via e-mail of ter plaatse in de winkel, Helststraat 49/4, 2630 Aartselaar. In voorkomend geval kan er indien het product beschikbaar is, ter plaatse onmiddellijk tot verhuur overgegaan worden. Reserveringen worden steeds bevestigd per e-mail. Voor de reservering hebben we uw best bereikbaar telefoonnummer (meestal GSM) nodig, uw BTW nummer en de volledige naam en voornaam. (Ook van diegene die het huurproduct uiteindelijk zal afhalen, hebben we uiteraard zijn/haar naam en telefoonnummer nodig).

3. Huurperiode

De huurperiode wordt afgesproken en steeds wordt een halve dag extra vóór de afhaling voor de huurperiode en een halve dag na de huurperiode ingepland. Zodoende heeft u steeds de beschikking over het verhuurproduct voor de periode waarvoor u betaalt. Afhaling gebeurt dus de dag voor het effectieve gebruik vanaf 12u en het terugbrengen moet steeds de dag na het effectieve gebruik vóór 12u gebeuren.

4. Huurovereenkomst

Om de verhuur te laten doorgaan hebben we uw identiteitskaart nodig. Indien u niet zelf komt afhalen, hebben we uiteraard de identiteitskaart van de afhaler nodig. Deze is dan ook verantwoordelijk voor de gehele huurperiode, omdat deze persoon het huurcontract tekent. Een waarborgsom moet worden betaald op het moment van afhaling en wordt terugbetaald op het moment van terugbrengen met aftrek van het totale huurbedrag, behoudens bij een geval van schade of diefstal, waarbij de waarborgsom wordt verrekend met de desgevallende kosten (zie punt 6. Aansprakelijkheid)
De te ondertekenen verhuurovereenkomst verwijst naar deze verhuurvoorwaarden en wordt als zodanig als gelezen en goedgekeurd beschouwd.

5. Verhuurde artikelen

Het verhuurde materiaal wordt beschreven op het huurcontract, met accessoires en eventueel de staat indien noodzakelijk. De staat van het verhuurde materiaal wordt gecontroleerd op het moment van afhalen en op het moment van terugbrengen. Eventuele beschadigingen zullen aangerekend worden op dat moment indien mogelijk, maar in geval van een herstelling noodzakelijk door een erkende reparateur, wordt een bestek opgemaakt en is de huurder verplicht om dit te betalen. De huurwaarborg wordt in beide gevallen niet teruggegeven zolang de schade niet vergoed is. Alle verhuurapparatuur blijft ten allen tijde eigendom van TekTik BV.

6. Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging, alsook diefstal van het ter beschikking gestelde huurmateriaal. Ook indien het materiaal door derden gebruikt wordt, blijft de huurder aansprakelijk. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. Bij diefstal wordt steeds aangifte gedaan bij de politie met gerechtelijke vervolging indien noodzakelijk. De kosten hiervan zullen gedragen worden door de huurder zonder enig verhaal van zijnentwege.

7. Betwisting

In geval van enige betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.